Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MABO

 

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego
pod adresem www.mabohurtownia.pl,
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.mabohurtownia.pl (zwany dalej: Sklep internetowy
MABO), jest prowadzony przez MABO Mariusz Pliwka, NIP: 125-021-55-06, REGON: 142164131.
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: ul. Adama Asnyka 20, 05-230 Kobyłka;
2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: 666333111, 22
3) adres poczty elektronicznej: biuro@mabohurtownia.pl
1.4. Regulamin sklepu internetowego MABO umieszczony jest nieprzerwanie na
stronie internetowej www.mabohurtwonia.pl w sposób umożliwiający Klientom jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest rownież udostępniany
Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, ktorymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczegolności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisow o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, ktorej ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4. Usługodawca/Sprzedawca – MABO Mariusz Pliwks, ul. Adama Asnyka 20, 05-230 Kobyłka.
2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.mabohurtownia.pl
przez MABO Mariusz Pliwka.
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem
umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, ktorej przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub
planuje dokonać zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi
elektronicznej, w tym rownież Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz
Przedsiębiorcę,
2.10. Zamowienie – oświadczenie woli Klienta, w ktorym to Klient akceptuje ofertę
sprzedaży Sprzedawcy, ktora zawiera w szczegolności cenę, rodzaj, ilość Towarow lub
Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarow i usług są cenami brutto (zawierają
podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty
polskiej są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu MABO, jak rownież opisy
towarow i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy –
zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamowienia do realizacji przez
Sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym MABO kodów rabatowych
upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody
rabatowe nie podlegają zamianie na rownowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamowienia w sklepie internetowym MABO konieczna jest
akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamowienia w Sklepie internetowym MABO konieczne
jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron
internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne
wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji
przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,
Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),
ktora dopasowuje treść strony do urządzenia na ktorym jest ona wyświetlana. Strona
Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarowno na komputerach stacjonarnych jak i
rownież urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu internetowego MABO posiada certyfikat SSL – bezpieczny
protokoł szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamowienia w sklepie internetowym MABO można dokonywać poprzez
wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamowienia jest zobowiązany do podania prawidłowych
danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu
komorkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamowienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się
poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej
na adres podany w formularzu zamowienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej
informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamowienia, o ktorym mowa
w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie Zamowień w Sklepie internetowym MABO jest możliwe 24
godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie MABO istnieje możliwość płatności w jeden z następujących
sposobow:
- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
- płatność za pobraniem,
- płatność gotowką przy odbiorze osobistym.
- za pośrednictwem usług płatniczych dostawcow zewnętrznych.
5.2. Po złożeniu zamowienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer
rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania
wpłaty na rachunku bankowym sklepu MABO zamówienie jest przekazywane do
realizacji.
5.3. Sklep internetowy MABO umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem
następujących zewnętrznych serwisow płatności elektronicznych takich jak:
-Tpay.com
5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą w terminie 48 godzin od dnia zawarcia
umowy sprzedaży.
5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6 Dostawa

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych MABO.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła
w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku
niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym
niezwłocznie poinformowany.
6.3. Dostawa zamowionych Towarow odbywa się za pośrednictwem:
- DHL Parcel
- UPS
- GLS
- Kurier InPost
- Kurier DPD
- Paczka w RUCHu
- Poczta Polska
- GEIS
- InPost Paczkomaty
6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym
fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
6.5. Klient może rownież odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy MABO Mariusz Pliwka,
ul. Adama Asyka 20, 05-230 Kobyłka. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztow dowozu towaru.
6.6. Koszty dostarczenia Towaru, ktore oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na
stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa
Klient.
6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbior. Od tej
pory towar staje się własnością Klienta.

§ 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ktory
zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od
zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania
przyczyny.
7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o ktorym mowa w punkcie poprzedzającym,
Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o
odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, ktore może zostać
wysłane pocztą na adres: MABO Mariusz Pliwka, ul. Adama Asnyka 20, 05-230 Kobyłka;
może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza
odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy biuro@mabohurtownia.pl.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji
dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji
elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamowienia do realizacji).
7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego
formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w
rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o ktorej mowa w art. 33 (tj. w sytuacji
dodatkowych kosztow wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę
na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposob dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta, ponosi Sprzedawca.
7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego
uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2
ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty
zwrotu towaru.
7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania
zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie poźniej niż w terminie 14 dni od daty, w ktorej
odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy,
rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego
upoważnioną.
7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające
poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o rownowartość towaru uszkodzonego.
7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w
tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego
niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o ktorym mowa w § 7 pkt 7.9
Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposob
zwrotu, ktory nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego
dodatkowych kosztow.
7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do
umow ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,
7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta
potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został
zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od
daty wydania mu towaru.

§8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności
Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
poniższymi postanowieniami Regulaminu.
8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać
informacje o tym fakcie listownie na adres MABO Mariusz Pliwka, ul. Addama Asnyka 20, 05-230 Kobyłka,
lub poprzez e-mail na adres biuro@mabohurtownia.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta
towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę
wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową
zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.
Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność
reklamacji.
8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca
uznał reklamację za uzasadnioną.
8.5. Szczegołowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikow konsumentow, organizacji
społecznych, do ktorych zadań statutowych należy ochrona konsumentow,
Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentow:
8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczegolności (lecz nie wyłącznie) następujące
przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobow rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:
8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrocenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o ktorym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądow konsumenckich
określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądow
polubownych przy wojewodzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017
r. poz. 1356).
8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrocenia się do wojewodzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o
pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na
temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewodzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczegolnych Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej.
8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej
ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źrodło
informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporow mogących powstać
pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim
miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim
z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientow. Sprzedawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ich treść.
9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisow
prawa, ani praw osob trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi
umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym MABO.
9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy
opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczegolności gdy opinia
narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe,
narusza prawa autorskie itd.

§ 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu
internetowego MABO, dostępnego na stronie www.mabohurtownia.pl.

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian
w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w
odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krotszym jednak niż 7 dni.
11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia.
11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego MABO zobowiązany
jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą
odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta.
11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.mabohurtownia.pl.
11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]
Adresat:
MABO Mariusz Pliwka
ul. Adama Asnyka 20
05-230 Kobyłka
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)      
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)      
Adres konsumenta (-ów)      
Podpis konsumenta (-ów)      
[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
Data      
(*) niepotrzebne skreślić

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl